15-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 29 юли 2019 14:03

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1.       МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.

2.       Авторите трябва приложат Декларация в свободен текст, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.

3.       При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.

4.       Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично.

5.       Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок 15 септември 2019 г. електронно на следния линк на конференцията - http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

6.       Докладите се подават в посочения срок 15 октомври 2019 г. електронно на следния линк на конференцията – http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

7.       Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.

8.       Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в Сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.

9.       Всеки участник с доклад ще получи един диск със Сборника от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.

10.    Най-добрите доклади могат да бъдат публикувани в изданията на УНСС сп. „Икономически и социални алтернативи“ (на български език), http://www.unwe.bg/alternativi и сп. „Икономически алтернативи“ (на английски език), http://www.unwe.bg/eajournal/en.

11.    Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.

12.    Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1.    Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. таблици, фигури (графики и диаграми) и библиография.

2.       Първата страница следва да съдържа следната информация:

Заглавие на доклада

Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote).

Резюме (максимум до 300 думи).

Ключови думи (максимум до 5 думи)

JEL класификация (поне един класификационен код)

3.       Да се избягват абревиатури, диаграми (схеми) и референции към текста в резюмето.

4.       На първата страница заглавието на доклада, имената на автора (авторите), научното звание, степента, местоработата, както и резюмето и ключовите думи за българските участници задължително трябва да бъдат написани на български и на английски език. За чуждестранните участниците трябва да бъдат написани на съответния чужд език.

5.       Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.

6.       Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница).

7.       Структурата на докладите трябва да бъде следната:

Увод / Introduction

Дискусия на релевантната литература / Discussion of the relevant literature

Обяснение на методологията / Explanation of the methodology

Използване на данните и източници / Data use and sources

Описание на резултатите от изследването / Description of the results from the study

Заключение / Conclusion

Библиография / List of references

8.       Докладите, изготвени на български език или на руски език трябва да съдържат едно Резюме на работния език в обем до 300 думи, и едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.

9.       Докладите, изготвени на английски език трябва да съдържат само едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.

10.    JEL класификацията може да бъде намерена на следния линк: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

11.    При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания за форматиране:

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см .

Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal.

Междуредие: 1,5.

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered.

Номерация на страниците: долу, центрирано.

Име и фамилия на автора/ите (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след името и фамилията на автора,): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Формулите трябва да са центрирани и номерирани отдясно (1), (2),

Всички графики и диаграми трябва да бъдат обозначени като фигури и последователно да бъдат номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени под фигурите.

Таблиците трябва да последователно номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени над таблиците.

Източникът на данните в таблица трябва да бъде посочен под таблицата. В таблиците и фигурите може да бъде включен текст на български език и на английски език – шрифт Font Times New Roman, 10 pt, normal.

При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила:

Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).

 

При цитиране в текста на публикации от други автори да се спазват посочените по-нататък правила. Когато се цитира конкретен текст от чужда публикация, да се посочват страниците: Павлов (2002, с. 333) твърди, че ". . . . . . ". Без посочване на конкретен текст е само: Павлов (2002) потвърждава тезата за наличието на връзка . . . Когато името на автора не е посочено директно в текста, то се поставя в скоби заедно с годината на публикацията: Този проблем е вече изследван (Кругман и др., 1997). Когато в едно изречение са посочени повече от един автор, те се цитират: Smith (2000) и Born (2002) също доказват, че . . . . При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както предлага Barney (1991; 1997) . . . или Изследвания през 90-те години ( Barney, 1991; 1997) показват, че . . . Ако се използват няколко публикации от един автор в една и съща година, след годината се добавя малка буква а, в, с и т.н. Пример: Предходно изследване на Porter (1990а) показва, че . . . , но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява това твърдение с нови аспекти. При цитиране на вторични източници форматът е: Изследване на Brown (2000, цитирано в Smith, 2004, с. 120) показва, че . . .

 

Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните източници.

Източниците (публикации и т.н.) се подреждат по азбучен ред на фамилиите на авторите първо на кирили­ца, а след това на латиница и други езици.

Източниците на кирилица трябва да бъдат преведени на английски език.

Например: Tsankov, A., 1910. The Capital and the Profit from It. Sofia: State Publishing House (in Bulgarian).

Под всеки цитиран източник на кирилица – на български език, да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за транслитерацията. Пример: Ерхард, Л., 1993. Благоденствие за всички. София, УИ „Стопанство“. (Erhard, L., 1993. Blagodenstvie za vsichki, Sofia, UI „Stopanstvo“.)

Поредността на публикациите от един автор се отбелязва чрез добавяне на малки букви а, в, с и т.н. след годината на публикуване.

 

12.    Библиографията трябва да бъде изготвена по следния начин:

При съставяне на списъка с цитираните източници да се използват следните модели (формати):

 

За книги и монографии:

Porter, M., 1990. The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press.

Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999. Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill.

Георгиев, И., 1999. Основи на инвестира­нето. София: Университетско издателство "Стопанство".

 

За статии и периодични издания:

Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong Are Weak Patents? American Economic Review, 98(4), pp. 1347-1369.

Динков, Д., 2011. Виртуалните общно­сти в постмодерния свят. Икономически алтернативи, № 4, с. 3-18.

 

При посочване на автор от колективна публикация:

Friedman, M., 1991. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in J. Bower (ed.), The Craft of General Management. Boston: Harvard Business School Publications, 287-296.

 

За интернет/електронни източници:

Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, както следва: източник, година, заглавие на уеб документа или уеб страницата [средство за достъп], наличен в: уеб сайт адрес/ URL[Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)]

Пример:

American Economic Association, 2012. JEL Classification Codes Guide, [online] Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide [Accessed 15 May 2012].

Hart, K. (1998) The place of the 1898 Cambridge, Anthropological Expedition to the Torres Straits (CAETS) in the history of British social anthropology. Science as Culture. [Online] 11 (1). Available: http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html [Accessed 9 November 2003]

За непосочените случаи и източници следва да се използва Харвардската система за цитиране.

1.       МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.

2.       Авторите трябва приложат Декларация в свободен текст, че материалът не е публикуван в други издания - подписана и сканирана.

3.       При съавторство – е необходимо да се посочи участието на всеки автор в доклада.

4.       Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично.

5.       Заявките за участие в конференцията се попълват в посочения срок 15 септември 2019 г. електронно на следния линк на конференцията - http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

6.       Докладите се подават в посочения срок 15 октомври 2019 г. електронно на следния линк на конференцията – http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

7.       Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.

8.       Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в Сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер.

9.       Всеки участник с доклад ще получи един диск със Сборника от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.

10.    Най-добрите доклади могат да бъдат публикувани в изданията на УНСС сп. „Икономически и социални алтернативи“ (на български език), http://www.unwe.bg/alternativi и сп. „Икономически алтернативи“ (на английски език), http://www.unwe.bg/eajournal/en.

11.    Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.

12.    Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация.