16-та международна конференция на младите учени

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване
2. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол
3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти
4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб