15-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 29 юли 2019 14:02

За конференцията

   

ПЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”

 

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

22 ноември 2019 г., УНСС, София, България

 

 

 

Уважаеми дами и господа,

 

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Петнадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ, която ще се проведе на 22 ноември 2019 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и чуждестранни университети:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia;

-          Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Macedonia.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за петнадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните четиринадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.

Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

   

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти

4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб

 

Работни езици на конференцията

  • Български
  • Английски
  • Руски

 

 

Място на провеждане на конференцията

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Голяма конферентна зала

Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември”

София 1700

България


Желая Ви активно и ползотворно участие в конференцията.

 

Доц. д-р Силвия Трифонова,

Председател на Организационния комитет на конференцията