18-та международна конференция на младите учени

Обновено: понеделник, 20 ноември 2023 13:37

Организационен Комитет

     

Проф. д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Заместник-декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България

Prof. Ljubomir Drakulevski, PhD - Dean of Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, Republic of North Macedonia 

Prof. Vesna Bucevska, PhD – Vice-Dean on Science and International Activity of the Faculty of Economics, Ss. Cyril and Methodius University of Skopje, Skopje, Republic of North Macedonia

Prof. Ljupcho Stojcheski, PhD - Professor of Economics, European University, Republic of North Macedonia, Dean of Faculty of Information Technologies, International University of Struga, Struga, Republic of North Macedonia  

Доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова – Зам.-ръководител, Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Теодора Рупска – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Мария Маркова – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Лиляна Джонева  – Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България

Доц. д-р Янко Христозов – Главен секретар по международно сътрудничество, Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Доц. д-р Евгени Райков - Катедра "Финанси", УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Катерина Войческа-Никодиноска – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Николина Николова - Катедра "Счетоводство и анализ", УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Росица Тончева – Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Тома Дончев – Катедра „Финансов контрол”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Галя Тасева-Петкова - Катедра "Финанси", УНСС, София, България 

докторант Камелия Пенкова - Катедра "Финанси", УНСС, София, България

студент Мюзеям Шюкрю - специалност "Финанси", ОКС "магистър", УНСС, София, България

Емилия Стоименова – началник сектор, Финансово-счетоводен факултет на УНСС, София, България

Венко Андонов - в.и.д. мениджър на Сектор "Администриране и мониторинг на университетския сайт", Дирекция "Информационни технологии", УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Милена Ковачевич – Организационен секретар на конференцията, Катедра „Финанси”, УНСС, София, България

Гл. ас. д-р Ясен Даскалов – Организационен секретар на конференцията, Катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС, София, България