17-та международна конференция на младите учени

Обновено: петък, 05 ноември 2021 9:03

Изисквания

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1.       МАТЕРИАЛИТЕ НЕ ТРЯБВА ДА СА ПУБЛИКУВАНИ В ДРУГИ ИЗДАНИЯ.

2.       Авторите трябва приложат ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТОРСТВО, образец на която е посочен на сайта. Тази декларация удостоверява, че материалът не е публикуван в други издания. Декларацията трябва да подписана от автора и сканирана.

3.       При съавторство – е необходимо да се попълни и приложи ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪАВТОРСТВО, в която да се посочи участието на всеки автор в доклада.

4.       Всеки автор (самостоятелно или в съавторство) участва само с един доклад, който се представя лично.

5.       ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧАСТИЕ в конференцията се попълват в посочения срок 31 декември 2021 г. електронно на следния линк на конференцията - http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/3

6.       ДОКЛАДИТЕ се подават в посочения срок 31 януари 2022 г. електронно на следния линк на конференцията – http://young-scientists.unwe.bg/bg/forms/render/15

7.       Докладите могат да се изготвят и представят на български, английски или руски език.

8.       Приетите доклади, оформени съобразно изискванията – след рецензиране от хабилитирани учени, ще бъдат публикувани в Сборник от конференцията в електронен формат с ISBN номер. Сборникът с доклади от конференцията ще бъде вписан в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

9.       Всеки участник с доклад ще получи в електронен вид Сборника с доклади от конференцията и Сертификат за участие в конференцията.

10.    Най-добрите доклади могат да бъдат публикувани в изданията на УНСС – сп. „Икономически и социални алтернативи“ (на български език), http://www.unwe.bg/alternativi и сп. „Икономически алтернативи“ (на английски език), http://www.unwe.bg/eajournal/en.

11.    Регламентът за изнасяне и обсъждане на един доклад е 10 минути.

12.    Представяне на доклада на конференцията – Power Point презентация.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФОРМАТИРАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

1.    Максималният обем на доклада е 8 страници, вкл. таблици, фигури (графики и диаграми) и библиография.

2.       Първата страница следва да съдържа следната информация:

Заглавие на доклада

Име и фамилия на автора (авторите). Научното звание и степен на автора/ите, местоработата, адреса за кореспонденция и email адреса следва да се дадат като бележка под линия (Footnote).

Резюме (максимум до 300 думи).

Ключови думи (максимум до 5 думи)

JEL класификация (поне един класификационен код)

3.       Да се избягват абревиатури, диаграми (схеми) и референции към текста в резюмето.

4.       На първата страница заглавието на доклада, имената на автора (авторите), научното звание, степента, местоработата, както и резюмето и ключовите думи за българските участници задължително трябва да бъдат написани на български и на английски език. За чуждестранните участници – те трябва да бъдат написани на съответния чужд език.

5.       Докладите ще бъдат отпечатани на езика, на който са представени.

6.       Докладите се изготвят на версия Word 2000 или по-висока във формат А4 (около 40 реда на страница).

7.       Структурата на докладите трябва да бъде следната:

Увод / Introduction

Дискусия на релевантната литература / Discussion of the relevant literature

Обяснение на методологията / Explanation of the methodology

Използване на данните и източници / Data use and sources

Описание на резултатите от изследването / Description of the results from the study

Заключение / Conclusion

Библиография / List of references

8.       Докладите, изготвени на български език или на руски език трябва да съдържат едно Резюме на работния език – в обем до 300 думи, и едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.

9.       Докладите, изготвени на английски език трябва да съдържат само едно Резюме (Abstract) на английски език – в обем до 300 думи.

10.    JEL класификацията може да бъде намерена на следния линк: https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php?view=jel

11.    При техническото оформяне на докладите е нужно да се спазват следните изисквания за форматиране:

Полета на страниците: отляво – 2,5 см, отдясно – 2,5 см, отгоре – 2,5 см, отдолу – 2,5 см .

Шрифт на текста на доклада: Times New Roman, 12 pt, normal.

Междуредие: 1,5.

Заглавие на доклада: шрифт Times New Roman, 14 pt, bold, centered.

Номерация на страниците: долу, центрирано.

Име и фамилия на автора/ите (разположени след един празен ред след заглавието): шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Резюме / Abstract (разположени след един празен ред след името и фамилията на автора,): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Ключови думи / Keywords (разположени след един празен ред след резюмето): шрифт Times New Roman, 12 pt, italic, justified.

Подзаглавия: шрифт Times New Roman, 12 pt, bold, centered.

Формулите трябва да са центрирани и номерирани отдясно (1), (2),…

Всички графики и диаграми трябва да бъдат обозначени като фигури и последователно да бъдат номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени под фигурите.

Таблиците трябва да последователно номерирани с арабски цифри. Наименованията трябва да бъдат поставени над таблиците.

Източникът на данните в таблица трябва да бъде посочен под таблицата. В таблиците и фигурите може да бъде включен текст на български език и на английски език – шрифт Font Times New Roman, 10 pt, normal.

При цитиране в текста на публикации от друг автор или автори, да се спазват следните посоче­ни правила:

Krugman at al., 1997; Born (1998) and Jones (2001); Barney (1991; 1994).

 

При цитиране в текста на публикации от други автори да се спазват посочените по-нататък правила.

Когато се цитира конкретен текст от чужда публикация, да се посочват страниците: Павлов (2002, с. 333) твърди, че ". . . . . . ". Без посочване на конкретен текст е само: Павлов (2002) потвърждава тезата за наличието на връзка . . .

Когато името на автора не е посочено директно в текста, то се поставя в скоби заедно с годината на публикацията: Този проблем е вече изследван (Кругман и др., 1997).

Когато в едно изречение са посочени повече от един автор, те се цитират: Smith (2000) и Born (2002) също доказват, че . . . .

При повече от една публикация по темата от даден автор позоваването е: Както предлага Barney (1991; 1997) . . . или Изследвания през 90-те години (Barney, 1991; 1997) показват, че . . .

Ако се използват няколко публикации от един автор в една и съща година, след годината се добавя малка буква а, в, с и т.н. Пример: Предходно изследване на Porter (1990а) показва, че . . . , но по-късно изследване отново от Porter (1990в) разширява това твърдение с нови аспекти.

При цитиране на вторични източници форматът е: Изследване на Brown (2000, цитирано в Smith, 2004, с. 120) показва, че . . .

 

Библиографията следва да бъде посочена след основния текст, без номериране на литературните източници.

Източниците (публикации и т.н.) се подреждат по азбучен ред на фамилиите на авторите – първо на кирили­ца, а след това на латиница и други езици.

Под всеки цитиран източник на кирилица – на български език, да се даде същият източник, изписан по правилата на Закона за транслитерацията.

Пример:

Ерхард, Л., 1993. Благоденствие за всички. София, УИ „Стопанство“.

(Erhard, L., 1993. Blagodenstvie za vsichki, Sofia, UI „Stopanstvo“.)

Поредността на публикациите от един автор се отбелязва чрез добавяне на малки букви а, в, с и т.н. след годината на публикуване.

 

12.    Библиографията трябва да бъде изготвена по следния начин:

При съставяне на списъка с цитираните източници да се използват следните модели (формати):

 

За книги и монографии:

Porter, M., 1990. The Competitive Аdvantage of Nations. New York: The Free Press.

Post, J., Lawrence, A. and Weber, J., 1999. Business and Society. 9th ed. Irwin/McGraw – Hill.

Георгиев, И., 1999. Основи на инвестира­нето. София: Университетско издателство "Стопанство".

 

За статии и периодични издания:

Farrell, J. and Shapiro, C., 2008. How Strong Are Weak Patents? American Economic Review, 98(4), pp. 1347-1369.

Динков, Д., 2011. Виртуалните общно­сти в постмодерния свят. Икономически алтернативи, № 4, с. 3-18.

 

При посочване на автор от колективна публикация:

Friedman, M., 1991. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits, in J. Bower (ed.), The Craft of General Management. Boston: Harvard Business School Publications, 287-296.

 

За интернет/електронни източници:

Ако източникът е уеб сайт, информацията се подрежда, както следва: източник, година, заглавие на уеб документа или уеб страницата [средство за достъп], наличен в: уеб сайт адрес/ URL[Дата на последно влизане на потребителя (за застраховка)]

Пример:

American Economic Association, 2012. JEL Classification Codes Guide, [online] Available at: <http://www.aeaweb.org/jel/guide [Accessed 15 May 2012].

Hart, K. (1998) The place of the 1898 Cambridge, Anthropological Expedition to the Torres Straits (CAETS) in the history of British social anthropology. Science as Culture. [Online] 11 (1). Available: http://human-nature.com/science-as-culture/hart.html [Accessed 9 November 2003]

За непосочените случаи и източници следва да се използва Харвардската система за цитиране.