18-та международна конференция на младите учени

Обновено: петък, 17 май 2024 9:03

График и условия


Сайт на Поделение „Студентски столове и общежития" 


Събщение на КСБВУ

От 20 май 2024 г. започва подаването на документи за общежитие за учебната 2024/2025 г. за всички студенти, продължаващи обучението си през предстоящата нова учебна година.

Документите се подават онлайн през информационната система „Уеб-студент“.

Членовете на Комисията по социално-битовите въпроси на учащите се можете да откриете всеки вторник от 28 май до 1 октомври 2024 г. от 9.00 до 14.00 ч. в блок 23А ниско тяло или на имейл [email protected].

_____________________________

PDF документ Правилник за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития и столове на УНСС

______________________________

 График за провеждане на настанителния процес в студентските общежития за учебната 2024/2025 г.

 Онлайн подаване на документи за общежитие

 ЗАПОВЕД на основание чл. 70, ал. 1, т. 6 от Закона за висшето образование, Глава II, Раздел II от Наредбата за ползване на студентските общежития и столове и в съответствие с Правилата за провеждане на настанителния процес в студентските общежития на Поделение „Студентски столове и общежития“ (П „ССО“) към УНСС

 Заявление

______________________________

Сектор „Настаняване“

E-mail e-mail: [email protected]

______________________________

КСБВУ

E-mail e-mail: [email protected]

______________________________