16-та международна конференция на младите учени

Обновено: сряда, 06 януари 2021 15:40

За конференцията

   

ШЕСТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ

 

„ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19

 

под патронажа на Ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров


Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

 

Финансово-счетоводен факултет

 

12 февруари 2021 г.


10 часа Голяма конферентна зала на УНСС и онлайн

 

Уважаеми дами и господа,

 

От името на Организационния комитет имам честта и удоволствието да Ви поканя да участвате в Шестнадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО COVID-19, която ще се проведе на 12 февруари 2021 г. в УНСС, София.

Конференцията се провежда от Финансово-счетоводния факултет на УНСС в съорганизаторство със следните водещи национални и чуждестранни университети:

-          Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-          Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-          University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-          Полтавский Университет экономики и Торговли – Украйна;

-          Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-          Lodz University of Technology – Poland;

-          University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia;

-          Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Macedonia;

-         “МЕДИА МАРКС” ООД, СОФИЯ, БЪЛГАРИЯ.

Целта на международната конференция е младите учени – докторанти и преподаватели, да представят своите научни изследвания пред академичната общност и да дискутират икономически проблеми с български и чуждестранни учени. Този научен форум се провежда за шестнадесети пореден път, като публикуваните научни резултати от предходните петнадесет конференции доказват значителния потенциал за бъдещото професионално развитие на младите учени. Форматът и организацията на научната проява са насочени към създаването на академична атмосфера, благоприятстваща диалога и обмяната на идеи между различните равнища на академичната колегия.

Конференцията е също отворена за участие на студенти (бакалавърска и магистърска степен на обучение), представящи техните изследователски интереси и проучвания. Студентите ще вземат участие в сесиите и дискусиите с изтъкнати преподаватели, учени, полиси-мейкъри и представители на бизнеса.

  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Финансова политика, финансови пазари, банково дело, инвестиции, застраховане и социално осигуряване

2.. Счетоводна политика и практика, счетоводни стандарти, финансов одит, контролни системи и вътрешен контрол

3. Изследвания и наука, изследователска и развойна дейност, връзка „наука – бизнес“, иновации, конкурентоспособност, управление на проекти

4. Предприемачество, мениджмънт, маркетинг, корпоративен контрол и развитие на бизнеса в България, в ЕС и в глобален мащаб

 

Работни езици на конференцията

  • Български
  • Английски
  • Руски

 

Поради свързаните с COVID-19 глобални ограничения, начинът за презентиране на конференцията е променен от присъствен на онлайн/виртуален в платформата MS Teams. 

Участниците ще могат да представят своите доклади онлайн/виртуално и също така ще могат да участват във всички онлайн сесии.


Желая Ви ползотворно участие в конференцията!

 

Проф. д-р Силвия Трифонова

Председател на Организационния комитет на конференцията